ค่าใช้จ่าย

ทางโรงเรียนประเมิณค่าใช้จ่ายไว้ตามนี้

ค่าอาหาร       ประมาณ 300 ถึง 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

ค่าที่พัก           ประมาณ  600 ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

ค่าประกัน       ประมาณ  75 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

ค่าหนังสือ      ประมาณ  150 เหรียญสหรัฐต่อเทอม(7อาทิตย์)

เงินใช้ส่วนตัว  ประมาณ  100 ถึง 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว แล้วแต่นักเรียนจะใช้แต่ละคน