กิจกรรม

ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่างที่นักเรียนจะร่วมด้วยได้ ดูที่ บ็อค ว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆได้