คณะอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ที่ MESLS ทุกคนมีความรู้อย่างน้อยระดับปริญญาโททางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมาก่อน

พนักงานที่นี้ พร้อมที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทางด้านกฏหมายคนเข้าเมือง การศืกษา ชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ

อาจารย์และพนักงานพร้อมที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่สนใจจะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ในอเมริกา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก