เกี่ยวกับโรงเรียน

สถาบันสอนภาษา MESLS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ไม่ได้มี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คณะอาจารย์ของMESLSมีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอน นักเรียนต่างชาติ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองที่สามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมให้มีประสิทธิภาพ

MESLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอกชน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นอกจากการเรียนที่ นักเรียนจะได้รับจากในห้องเรียนแล้วนักเรียนยังสามารถฝึกฝน ภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา เช่น ในห้องอาหาร นักเรียนกับอาจารย์มีการสนทนาแบบเป็นกันเอง หรือในห้องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ

MESLS มีจุดประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

  1. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  รวมทั้งการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ
  2. ปรับปรุงพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านการพูด  ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
  3. เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่สนใจจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
  4. เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา โดยอาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกัน รวมทั้ง ฝึกภาษากับคู่สนทนาชาวอเมริกัน

Accredited by CEA

The Madison English as a Second Language School is accredited by the Commission on English Language Program Accreditation for the period August 2015 through August 2019 and agrees to uphold the CEA Standards for English Language Programs and Institutions. CEA is recognized by the U.S. Secretary of Education as a national accrediting agency for English language programs and institutions in the U. S. for further information about this accreditation, please contact CEA.